0

اطلاعات تامین کننده

عنوان : پریفرم 47 گرم شفاف
کد : 00
واحد درخواست کننده: بازرگانی

مشخصات کالا و خدمات

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد مورد نیاز واحد شمارش تاریخ نیاز به کالا
17 پریفرم 47 گرم شفاف تعداد 7،500،000عدد پریفرم 47 گرم شفاف برای شهرهای کرمان ،شیراز، آبادان با باز پرداخت دو ماهه ارائه پیش فاکتور در سربرگ و ممهور شده الزامی می باشد. 7,500,000 عدد خرداد 1400

استان محل تحویل

R نام استان شهر محل تحویل تاریخ ارسال مقدار / تعداد مورد نیاز
17 کرمان، شیراز ،آبادان کرمان، شیراز، آبادان خرداد 1400 7,500,000

مشخصات تولید کننده

حقیقی

حقوقی

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد تامین واحد شمارش قیمت
17 پریفرم 47 گرم شفاف تعداد 7،500،000عدد پریفرم 47 گرم شفاف برای شهرهای کرمان ،شیراز، آبادان با باز پرداخت دو ماهه ارائه پیش فاکتور در سربرگ و ممهور شده الزامی می باشد.
;