0

اطلاعات تامین کننده

عنوان : کیسه بطر ساز 60 میکرون
کد : 1200
واحد درخواست کننده: بازرگانی

مشخصات کالا و خدمات

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد مورد نیاز واحد شمارش تاریخ نیاز به کالا
26 کیسه بطر ساز 30 تن کیسه بطر ساز 60میکرون به ابعاد 180*130 سانتی متر به صورت پاکتی 30 تن 25 خرداد 1400

استان محل تحویل

R نام استان شهر محل تحویل تاریخ ارسال مقدار / تعداد مورد نیاز
26 تهران خوشدل 25 خرداد 1400 30

مشخصات تولید کننده

حقیقی

حقوقی

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد تامین واحد شمارش قیمت
26 کیسه بطر ساز 30 تن کیسه بطر ساز 60میکرون به ابعاد 180*130 سانتی متر به صورت پاکتی
;