سینی دایکاتی قوطی کولا و پرتقالی

اطلاعات تامین کننده

عنوان : سینی دایکاتی قوطی کولا و پرتقالی
کد : 0
واحد درخواست کننده: بازرگانی

مشخصات کالا و خدمات

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد مورد نیاز واحد شمارش تاریخ نیاز به کالا
15 سینی دایکات قوطی کولا و پرتغالی 100 هزار عدد سینی دایکات قوطی کولا و پرتغالی طبق نقشه ارسالی برای شهر گرگان/ هزینه ارسال با فروشنده/ پیش فاکتور با سر برگ شرکت و مهر شده باشد/ارسال به صورت پالت شرینک باشد/ 100،000 عدد خرداد 1400

استان محل تحویل

R نام استان شهر محل تحویل تاریخ ارسال مقدار / تعداد مورد نیاز
15 گرگان گرگان خرداد 1400 100،000

مشخصات تولید کننده

حقیقی

حقوقی

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد تامین واحد شمارش قیمت
15 سینی دایکات قوطی کولا و پرتغالی 100 هزار عدد سینی دایکات قوطی کولا و پرتغالی طبق نقشه ارسالی برای شهر گرگان/ هزینه ارسال با فروشنده/ پیش فاکتور با سر برگ شرکت و مهر شده باشد/ارسال به صورت پالت شرینک باشد/