0

اطلاعات تامین کننده

عنوان : نایلون استرج
کد : 0
واحد درخواست کننده: بازرگانی

مشخصات کالا و خدمات

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد مورد نیاز واحد شمارش تاریخ نیاز به کالا
13 نایلون استرچ 100تن نایلون استرچ به ضخامت 23 میکرون بصورت وزن خالص ، مقدار، توان تولیدی و زمان تحویل با باز پرداخت دو ماهه در پیش فاکتور سربرگ دار و مهر شده به طور دقیق قید گردد. 100 تن ارسال از تاریخ 29 اردیبهشت

استان محل تحویل

R نام استان شهر محل تحویل تاریخ ارسال مقدار / تعداد مورد نیاز
13 تهران انبار خوشدل ارسال از تاریخ 29 اردیبهشت 100

مشخصات تولید کننده

حقیقی

حقوقی

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد تامین واحد شمارش قیمت
13 نایلون استرچ 100تن نایلون استرچ به ضخامت 23 میکرون بصورت وزن خالص ، مقدار، توان تولیدی و زمان تحویل با باز پرداخت دو ماهه در پیش فاکتور سربرگ دار و مهر شده به طور دقیق قید گردد.
;