0

اطلاعات مناقصه

عنوان مناقصه : مناقصه اول
کد مناقصه : 325
واحد درخواست کننده: ییسی
مهلت شرکت در مناقصه : تا پایان یسرسیر

مشخصات کالا و خدمات

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد مورد نیاز واحد شمارش تاریخ نیاز به کالا
3 شرح کالا یا خدمات 100 تن 20
5 erergerg ergerwgwerg erwgwerg erwgwerg wegwergerg

استان محل تحویل

R نام استان شهر محل تحویل تاریخ ارسال مقدار / تعداد مورد نیاز
3 20 100
5 ergwer gwergwerg wegwergerg erwgwerg

مشخصات تولید کننده

حقیقی

حقوقی

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد تامین واحد شمارش قیمت
3 شرح کالا یا خدمات
5 erergerg ergerwgwerg
;