0

اطلاعات مناقصه

عنوان مناقصه : تامین آب گازدار
کد مناقصه : ASD12354
واحد درخواست کننده: نوشیدنی گازدار
مهلت شرکت در مناقصه : تا پایان 3 ماه

مشخصات کالا و خدمات

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد مورد نیاز واحد شمارش تاریخ نیاز به کالا
6 آب گازدار آب گازدار برای انواع نوشیدنی های گازدار بیست لیتر 3 ماه بعد
7 ظرف ظرف برای نوشیدنی گازدار 30 کیلو 9 سال

استان محل تحویل

R نام استان شهر محل تحویل تاریخ ارسال مقدار / تعداد مورد نیاز
6 تهران تهران 3 ماه بعد بیست
7 تهران تهران 9 سال 30

مشخصات تولید کننده

حقیقی

حقوقی

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد تامین واحد شمارش قیمت
6 آب گازدار آب گازدار برای انواع نوشیدنی های گازدار
7 ظرف ظرف برای نوشیدنی گازدار
;