0

ارسال روزمه در این فیلد آزاد می باشد

اطلاعات مناقصه

عنوان مناقصه : ارسال روزمه در این فیلد آزاد می باشد
کد مناقصه : 1
واحد درخواست کننده: بازرگانی
مهلت شرکت در مناقصه : تا پایان بدون تاریخ
دانلود فایل مناقصه

مشخصات کالا و خدمات

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد مورد نیاز واحد شمارش تاریخ نیاز به کالا
8 . . . . .

استان محل تحویل

R نام استان شهر محل تحویل تاریخ ارسال مقدار / تعداد مورد نیاز
8 . . . .

مشخصات تولید کننده

حقیقی

حقوقی

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد تامین واحد شمارش قیمت
8 . .
;