0

اطلاعات مناقصه

عنوان مناقصه : لادئلا
کد مناقصه : لائلا
واحد درخواست کننده: ئلائ
مهلت شرکت در مناقصه : تا پایان لائلائ

مشخصات کالا و خدمات

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد مورد نیاز واحد شمارش تاریخ نیاز به کالا

استان محل تحویل

R نام استان شهر محل تحویل تاریخ ارسال مقدار / تعداد مورد نیاز

مشخصات تولید کننده

حقیقی

حقوقی

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد تامین واحد شمارش قیمت
;