0

اهداف و چشم انداز

هدف این شركت در ارائه همیشگی محصولات با كيفيت و سالم در منطقه و افزايش رضايت كليه ذي نفعان به ویژه مشتريان از طريق استقرار سيستم مديريت يكپارچه ي كيفيت IMS و سيستم مديريت ايمني بر مواد غذايي 22000:2005 ISO و HACCP است.
یکی از بسترهای رسیدن به اهداف کلان شرکت در راستای استراتژی‌های هلدينگ صنايع غذايی گسترش سينا حركت به سوی تعالی سازمانی است که این امر با دريافت گواهينامه‌های اهتمام به كيفيت جايزه ملی ايران و اشتهار به كيفيت سازمان غذا و دارو در مسیر اجرا قرار گرفت.