گواهینامه ها

واحد نمونه استاندارد و كيفيت در سال 1393 از سوي سازمان استاندارد استان تهران .
واحد نمونه استاندارد و كيفيت در سال 1392 از سوي سازمان استاندارد استان تهران.
واحد نمونه استاندارد و كيفيت در سال 1390 از سوي سازمان استاندارد استان تهران.
واحد نمونه توليدي در سال 1391 از سوي سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي 
واحد نمونه توليدي در سال 1390 از سوي سازمان غذا و داروي وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشكي 
واحد نمونه توليدي در سال 1388 از سوي رئيس سازمان كار و امور اجتماعي استان تهران .
رتبه برتر در فعاليت آموزش، خلاقيت و بهره وري در جشنواره ي روابط عمومي هاي برتر بنياد مستضعفان.
نامزد دريافت لوح تقدير طي پنج دوره ي جشنواره ملي بهره وري.