0

اطلاعات تامین کننده

عنوان : پریفرم 39 گرم سبز
کد : 01
واحد درخواست کننده: بازرگانی

مشخصات کالا و خدمات

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد مورد نیاز واحد شمارش تاریخ نیاز به کالا
18 پریفرم 39 گرم سبز 2،000،000عدد پریفرم 39 گرم سبز برای شهرهای کرمان،شیراز و آبادان بازپرداخت دو ماهه-ارسال پیش فاکتور در سربرگ و ممهور الزامی است. 2،000،000 عدد 12خرداد 1400

استان محل تحویل

R نام استان شهر محل تحویل تاریخ ارسال مقدار / تعداد مورد نیاز
18 کرمان، شیراز ،آبادان کرمان، شیراز، آبادان 12خرداد 1400 2،000،000

مشخصات تولید کننده

حقیقی

حقوقی

R نام کالا یا خدمات شرح کالا یا خدمات مقدار/تعداد تامین واحد شمارش قیمت
18 پریفرم 39 گرم سبز 2،000،000عدد پریفرم 39 گرم سبز برای شهرهای کرمان،شیراز و آبادان بازپرداخت دو ماهه-ارسال پیش فاکتور در سربرگ و ممهور الزامی است.
;