اطلاعیه ها

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار برای تامین غذای کارکنان شعبه فروش مشهد

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار برای تامین غذای کارکنان شعبه فروش مشهد

شرکت زمزم ایران در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار برای تأمین غذای کارکنان شعبه فروش مشهد، از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.
مشاهده
20/دی/1402